Használati feltételek

Általános tudnivalók, feltételek

Jelen szerződés, vásárló ((mint a Szász ÍriszKert Bt. (eladó) szolgáltatásának igénybe vevője)) és a Szász ÍriszKert Bt. (7477 Szenna, Tildy u. 37., adószám: 22133603-2-14, cégjegyzékszám:14-06-307460, képviseli: Dr. Szász Sándor üzletvezető) mint az áru eladója közötti jogviszonyt szabályozza.
Ezen szerződés alapján vásárló és eladó köt egymással szerződést áruértékesítés illetve vétel céljából.
Az első rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.

Árak

Az árak forintban értendők és az ajánlatban feltüntetett mennyiségű gyöktörzsre, hagymára, egyéb szaporító képletre vonatkoznak.
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Szász ÍriszKert Bt. a termékek sajátosságainak feltüntetését a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezte, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ennek megfelelően felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az említett hibák esetén a Szász ÍriszKert Bt. ajánlati kötöttsége nem áll fenn.

Ezen árfolyam feletti árfolyam különbözetet kénytelenek leszünk kedves vevőinknek továbbszámlázni. Ezzel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük!

Fizetés

Vásárló proforma számla alapján átutalással fizet. Az áru, értékének vásárló általi teljes kiegyenlítéséig a Szász ÍriszKert Bt. tulajdonát képezi és vásárlónak kötelessége ez idő alatt az áru minőségét eredeti formájában megőrizni.
Minimális rendelési érték: 3500.- Ft
35.000.- Ft szállítási érték felett ajándékot adunk és átvállaljuk a postaköltséget.

Jelen szerződési feltételek 2018. január 15. napjától hatályosak.

Rendelésre, szállításra vonatkozó egyéb információk

A rendelések beérkezésének határnapjai: Írisz/nőszirom, peónia/bazsarózsa és őszi ültetésű FLORA-ELITE virághagymák: folyó év augusztus 31.
Tavaszi ültetésű FLORA-ELITE virághagymák: folyó év február 20.
Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni a rendelési határidőket, mivel az azután beérkező megrendeléseket az adott évben sajnos már nem áll módunkban teljesíteni!

A szállítás költséget a megrendelő fizeti. A csomagok kézbesítése a Magyar Posta Zrt. üzleti csomag termékével történik. Eladó a postai szállítás díját minden csomagra felszámítja, amelynek mértéke belföldre egységesen

bruttó 1490.- Ft/csomag,

kivétel a 35.000 Ft-ot meghaladó szállítási értékű csomag, melynek kézbesítése belföldre eladó terhére történik). Csomagolási költséget belföldre nem számítunk fel.
A szállítás, a megrendelés és az áru beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül, alkalmas ültetési időben és időjárási viszonyok esetén írisz/nőszirom esetében folyó év augusztus-szeptember hónapban,tavaszi ültetésű FLORA-ELITE virághagyma esetében folyó év március/április hónapban, őszi ültetésű FLORA-ELITE virághagyma esetében folyó év október hónapban, peónia/bazsarózsa vonatkozásában folyó év október hónapban vevő kockázatára történik.
A vevő köteles a kiszállítás után a csomagot tételesen ellenőrizni és az esetlegesen tapasztalt hiányosságokat postafordultával írásban jelezni. Ezt követően hibás teljesítésre vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Termékeket harmadik országba nem szállítunk.

Garancia, jótállás

Kertészetünk a Somogy megyei Növény- és Talajvédelmi szolgálat felügyelete alatt áll, növény-egészségügyi nyilvántartási száma: HU140006.
Garantáljuk az általunk forgalmazott növények meghirdetett minőségét.

Amennyiben minőségi kifogása van, 3 napon belül a számlát mellékelve, visszaküldheti a terméket. Minden reklamációt írásban kérünk. Szíveskedjen az árut “kísérőlevél belföldi postacsomaghoz” megnevezésű nyomtatvánnyal feladni és jelezni, hogy az áru cseréjét kéri, vagy az árát szeretné visszakapni. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan nem a meghirdetett minőséget képviselik.

Az utánvéttel visszaküldött csomagokat technikai okokból nem áll módunkban elfogadni. Mivel a növények későbbi fejlődése leginkább az ültetésig történő tárolás, az ültetés és az ápolás szakszerűségétől függ, a növényekre az átvételtől számított 3 napon túl jótállást nem vállalunk.

Eladó szavatossági felelősségére a PTK-ban és a 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Az esetleges jogvitákban a felek igyekeznek közös megegyezésre jutni, amennyiben ez nem sikerül, akkor a vitás kérdésekben a felek a Kaposvári Városi Bíróság illetékességét magukra nézve kötelezően elismerik.

A vásárlástól való elállás

Vásárlása során vevő a termékek kézhezvétele után 8 munkanapon belül élhet a 17/1999.(II./5.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Elállási szándékáról írásban értesítheti a Webáruházat. Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja. Ebben az esetben vevőnek a webáruház által leszállított termékeket a vissza kell juttatnia a Szász Íriszkert Bt. címére. A termék visszaküldésének minden költsége vevőt terheli. A termékek visszaérkezése után a már kifizetett számla összegét legkésőbb 30 munkanapon belül visszautaljuk vevő által megadott bankszámlára vagy postautalványon feladjuk a megadott címre. Eladó követelheti vevőtől a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Vevő elállási jogával kapcsolatban eladó a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet minden előírását magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. (A rendelet szövege a fejezet végén a mellékletben olvasható.

Egyéb feltételek, tudnivalók

I. A felelősség korlátozása:

I.1. A Szász ÍriszKert Bt. semminemű felelősséget nem vállal, az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételek tárgyát képező szaporítóképletek (virághagyma, gyöktörzs/rhizóma, gumó stb.) nem alkalmasak sem emberi fogyasztásra sem állatok takarmányozására, kizárólag dísznövény előállítási célokat szolgálnak. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy a szaporítóképleteket illetéktelenek (különösen: gyermekek, idős személyek valamint háziállatok) elől gondosan zárják el és hozzáférésüket akadályozzák meg. Vásárlót jelen kötelezettség megszegéséért sújtó károkért a Szász ÍriszKert Bt. semmiféle felelősséget nem vállal.

I.2. A webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

I.3. Az eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltakért, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
Bármely levél vagy adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

I.4. Az eladó semmilyen alapon nem felelős, a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett bárminemű kárért, függetlenül attól, hogy közvetlen, vagy közvetett módon következett be. Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül Vevő felelős a weboldalhoz való kapcsolódásért és a webáruházban való vásárlásért. Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior alkalmával vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.

I.5. Az eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Minden módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weboldalon. Annak a vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

I.6. Az eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

……………………………………………..

Melléklet:

17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;b) automatából történő értékesítésre;c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;d) az építési szerződésre;e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;f) az árverésen kötött szerződésre.(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;e) az elállás jogáról (4. és 5. §);f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogáta) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéiggyakorolhatja.(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogota) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását

.9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.(2)(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.